Veškeré objednávky přijaté do systému obchodu v týdnu od 25.9.2023 budou vyřizovány od 2.10.2023. Děkujeme za pochopení. Váš obchod. 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti TZK s. r. o., se sídlem Na Valech 584, 289 12 Sadská, Česká republika, IČO 27362671, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn.  C 108482 vedeném u Městského soudu v Prazeemail eshop@tzk-sro.cztelefonní číslo (+420) 605 760 679, adresa provozovny Na Valech 584, 289 12 Sadská, Česká republika („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://www.tzk-sro.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: Ochrana os. údajů.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.         Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2.         Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3.         Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.         DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5.         Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.         Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7.         Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8.         Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9.         Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

1.10.      Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel:

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí zákonem stanovená pravidla pro podnikatele.

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1.         Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2.         Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

2.3.         Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.         Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém jazyce a slovenském jazyce.

3.2.         Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3.         K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);
 2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4.         V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5.         Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až potvrzením Nás, jako prodávajícího o jejím uzavření na e-mailovou adresu kupujícího.

3.6.         Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7.         V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.         V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9.         V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10.      V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.         Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2.         Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3.         Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4.4.         Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5.         Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej po dobu nutnou pro uplatnění vady na zboží, anebo více, než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6.         Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1.         Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2.         Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.3.         Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

 1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů.
 2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ComGate, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/smluvni-dokumentyV případě platby kartou online je Celková cena splatná do 7 dnů.
 3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží dle podmínek dopravce.
 4. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí zboží ve výdejně zásilek dle podmínek dopravce. V případě platby hotově, nebo platební kartou při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

5.4.         On-line platby pro prodávajícího zajišťuje Platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

5.5.         Platba kartou je nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadá Kupující číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najde v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak bude Kupující nejspíš požádán o zadání číselného kódu, který obdrží SMSkou od své banky.

comgate-karetni-loga

5.6.                 Platba bankovním převodem Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate přesměruje Kupujícího do jeho internetového bankovnictví, kam se přihlásí jako obvykle a zde potvrdí už připravený platební příkaz. 

platebni-brana-comgate-banky

5.7.                   Po dokončení platby bude přesměrován zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, a tak bude Prodávající bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. 

5.8.                   Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču.

5.9.         Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI          

6.1.         Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 1 týdne s výjimkou zboží na objednávku, způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z možností uvedených na stránce Doprava.

6.2.         Zboží je možné doručit pouze v rámci České a Slovenské republiky.

6.3.         Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude upřesněna emailem na Vaši emailovou adresu v případě, že se bude lišit od doby dostupnosti uvedené na každé stránce produktu a v sekci Doprava. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru ve výdejně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží bude dopravce informovat prostřednictvím e-mailu, nebo zprávy SMS.

6.4.         Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

6.5.         V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6.         Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7.         Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.8.         V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

 1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

6.9.         Digitální distribuce - Digital Download, nebo digitální produkt označuje takový produkt, který je distribuován pouze elektronicky (zejména e-mailem, odkazem ke stažení atd.) a nezakládá nárok na dodání fyzických nosičů. Po úhradě kupní ceny je kupujícímu zpravidla na jím uvedený e-mail odeslán digitální produkt, který může zahrnovat: 

 • aktivační klíč pro aktivaci produktu v systému třetí strany,
 • odkaz pro jednorázové stažení souborů a následnou instalaci produktu. 

Doručení digitálního produktu kupujícímu na zadaný e-mail zakládá domněnku rozbalení zboží, kdy je porušen původní obal dle ust. § 1837 písm. h) Občanského zákoníku. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.         Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2.         Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.         V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek, anebo na stránce Reklamace a vrácení uvést údaje o reklamovaném produktu ve widgetu „Založení reklamace“ a dále postupovat dle systému pro reklamace v souladu s popisem postupu uveřejněným na stránce Reklamace a vrácení. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

7.4.         Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
 2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

7.5.         Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.6.         Dále máte právo na:

 1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.7.         Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.8.         V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7.9.         Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.10.      Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 2. co je obsahem reklamace;
 3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11.      Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12.      O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

7.13.      V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.14.      V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců, nebo i delší, pokud je uvedena na Daňovém dokladu, od převzetí Zboží.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.         K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2.         V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě, které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3.         Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu Podmínek, anebo na stránce Reklamace a vrácení uvést údaje o vraceném produktu ve widgetu „Nové vrácení zboží“ a dále postupovat dle systému pro vrácení zboží v souladu s popisem postupu uveřejněným na stránce Reklamace a vrácení.

8.4.         Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

8.5.         Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.6.         V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

8.7.         V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

8.8.         V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8.9.         My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1.         Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2.         Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop@tzk-sro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

9.3.         K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4.         Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. DOPORUČENÍ

10.1.      Jakákoliv doporučení nebo součinnost poskytnutá prodávajícím ve vztahu k účelu, návrhu, použití nebo provozu zboží se nevykládají jako výslovná či implikovaná prohlášení nebo záruky jakéhokoliv druhu a tyto informace Kupující přijímá na své vlastní riziko, a aniž by mu vznikla jakákoliv povinnost nebo odpovědnost vůči prodávajícímu. Je výlučnou odpovědností kupujícího určit vhodnost zboží k použití v aplikaci (aplikacích) kupujícího. Skutečnost, že Prodávající neučiní doporučení, nezakládá žádnou odpovědnost vůči prodávajícímu.

 1. ZÁKONY

11.1.      Kupující bude dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení jakéhokoliv příslušného státního orgánu jakékoliv země, upravující dovoz nebo vývoz zboží poskytovaného prodávajícím, a obstará si všechna nezbytná dovozní/vývozní povolení v souvislosti s následným dovozem, vývozem, opětovným vývozem, převodem a užitím veškerého zboží, technologií a softwaru koupeného, licencovaného a obdrženého od prodávajícího. Pokud není vzájemně písemně dohodnuto jinak, Kupující souhlasí s tím, že nebude zboží používat v souvislosti s jakoukoliv činností, která zahrnuje jaderné štěpení nebo jadernou fúzi, užití jakéhokoliv jaderného materiálu nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo manipulaci s nimi. Zboží a služby dodané prodávajícím podle tohoto dokumentu budou vyrobeny a dodány v souladu se všemi zákony a předpisy platnými v České republice. Kupující potvrzuje, že zajistí, aby bylo veškeré zboží řádně nainstalováno a užíváno v souladu s platnými předpisy a zejména s částí pátou Zákoníku práce, a Kupující odškodní prodávajícího za jakékoliv náklady, nároky, žaloby nebo odpovědnost za škodu, která vyplývá z těchto právních předpisů, nebo která jinak vyplývá z dodávky zboží kupujícím nebo z použití zboží jinými osobami. 

 1. VYLOUČENÍ ZAPOČTENÍ

12.1.      Kupující není oprávněn započíst žádnou fakturovanou částku proti jakékoliv částce, kterou má, nebo v budoucnosti bude muset uhradit Prodávající kupujícímu nebo jeho přidruženým společnostem.  

 1. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU

13.1.      Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách zajistí Prodávající zpětný odběr použitého elektrozařízení, baterií, akumulátorů, obalového materiálu a výplní určených k ekologické likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Pro bližší informace ohledně zpětného odběru zboží má Kupující rovněž možnost telefonicky kontaktovat infolinku prodávajícího dostupnou na telefonním čísle +420 605 760 679, nebo na emailu eshop@tzk-sro.cz.

13.2.      Kupující má možnost odevzdat použité elektrozařízení a materiály dle čl. 12.1. na adrese provozovny Prodávajícího: TZK s.r.o., Sadská, ul. Na Valech 584, PSČ 289 12. Kupující informuje Prodávajícího o zamýšleném odevzdání elektrozařízení, přepravních obalů a výplní v průběhu online objednávky nového zboží tak, že zapíše do poznámky k objednávce v objednávkovém formuláři požadovaný zpětný odběr a pro dopravu zboží zvolí takového dopravce, který takovou službu nabízí. V případě, že nedojde k nákupu nového zařízení, může kupující na vlastní náklady zaslat výše uvedené materiály na adresu provozovny, nebo si vyžádat u prodávajícího zajištění zpětné zásilky.

13.3.      Kupující má rovněž možnost odevzdat elektrozařízení, baterie, akumulátory, obalový materiál i výplně na jiných místech k tomu určených v příslušné obci nebo u jiných osob s povolením pro zpětný odběr takových materiálů. Elektrozařízení, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládány výhradně na místech k tomu určených. Uvedená zařízení, která se stala odpadem, mohou být dále využita k výrobě nových zařízení. Nebezpečné látky obsažené v elektrozařízeních mohou mít negativní vliv na životní prostředí či lidské zdraví, proto je nutné je vždy nechat zlikvidovat osobou odborně způsobilou k nakládání s odpady, nebo je předat takové osobě k využití odpadu: 

Ecobat  logo_ecobat 

Elektrowin  logo elektrowin 

13.4.             Prodávající není povinen odebrat elektrozařízení, které je nekompletní. Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.  

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.      Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

14.2.      Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

14.3.      Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

14.4.      V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

14.5.      Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

14.6.      Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

14.7.      Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2023.

Scan

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář k odstoupení od Kupní smlouvy 

REKLAMAČNÍ LIST

Obchodní podmínky platné od 1.4.2022 do 31.12.2022

Obchodní podmínky platné od 1.8.2020 do 31.3.2022

Obchodní podmínky platné od 1.3.2020 do 31.7.2020

Obchodní podmínky platné od 1.5.2018 do 29.2.2020