Veškeré objednávky přijaté do systému obchodu v týdnu od 25.9.2023 budou vyřizovány od 2.10.2023. Děkujeme za pochopení. Váš obchod. 

Reklamace a vrácení

Reklamační řád pro internetový obchod společnosti TZK s.r.o. - Eshopu bezpečnostní, zabezpečovací a automatizační technikou

 • Úvod
 • Záruční podmínky a vrácení zboží
 • Záruční list
 • Práva plynoucí ze záruky
 • Vyřízení reklamace
 • Závěrečné ustanovení
 1. Úvod

    Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti TZK s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu na www.tzk-sro.cz a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky. Prodávající a provozovatel eshopu je společnost TZK s.r.o, Na Valech 584, 289 12 Sadská, IČ 27362671, DIČ CZ27362671. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

     Adresa zde uvedená je pouze fakturační a administrativní, NEJEDNÁ SE O ADRESU SÍDLA E-SHOPU!!!!!!

 1. Systém REKLAMAČNÍK 

     Pro usnadnění vyřizování vrácení zboží, nebo reklamací využíváme systém REKLAMAČNÍK, který Vás velice snadno provede celým procesem od oznámení Vašeho úmyslu zboží vrátit, nebo reklamovat, včetně vyhotovení potřebných dokladů. Stačí jedno klepnutí na odpovídající pole níže a vyplnění několika doplňujících informací a je vše vyřízeno. Dokonce si můžete k zaslání zboží zpět k nám objednat dopravu. Pokud se však rozhodnete, že nechcete použít nabízený systém REKLAMAČNÍK, postačí, když nás budete o svém úmyslu informovat nejlépe písemně na naší emailové adrese: eshop@tzk-sro.cz, nebo telefonicky na čísle +420 605 760 679, kde Vám podáme informace, jak dále postupovat. Pokud dojde ke ztotožnění reklamovaného, nebo vraceného zboží systémem REKLAMAČNÍK s příslušnou objednávkou, není třeba zasílat nám žádný doklad potvrzují zakoupení zboží v našem obchodě, ani Reklamační protokol, nebo Odstoupení od kupní smlouvy.  Všechny potřebné doklady budou systémem na základě spárování s příslušnou objednávkou a doplňujícími informacemi, které uvedete v systému REKLAMAČNÍK vyhotoveny automaticky. Pokud systém REKLAMAČNÍK nebudete chtít použít, tak platí, že je potřeba doložit nákup zboží a termín nákupu Daňovým dokladem, popř. i dodacím listem a přiložit Reklamační protokol v případě reklamace, nebo Odstoupení od kupní smlouvy v případě vrácení zboží.  

 1. Záruční podmínky

     V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců při předepsaném způsobu použití a výrobcem doporučených podmínkách. Záruka se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se případně o dobu záruční opravy. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. V žádném případě není odpovědný za případnou ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času nebo další ztráty způsobené kupujícímu v souvislosti s nákupem, instalací nebo poruchou výrobku.

     Nekompletnost zásilky je zákazník povinen reklamovat v den převzetí balíku, nejpozději pak následující pracovní den a to na tel. 605760679. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

-

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.

-

Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

-

Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, nebo používáním výrobku v nevhodném prostředí.

-

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

-

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

-

Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

-

Zboží bylo poškozeno živly.

-

Vady způsobené mechanickým poškozením

-

Vady způsobené kolísáním napájecího napětí mimo rozsah uvedeným v návodu

-

Došlo k poškození zboží při přepravě

 

 1. Opravy záruční

Zboží bude přijato do záruční opravy na základě informací zadaných zákazníkem pouze v případě, že:

 • pokud nebudete chtít použít systém REKLAMAČNÍK, tak je potřeba doložit nákup zboží a termín nákupu Daňovým dokladem, popř. i dodacím listem a přiložit Reklamační protokol
 • zákazník, který po stisknutí níže uvedeného tlačítka "Začít reklamaci" ve widgetu Reklamace vyplní všechny potřebné doplňující údaje nemusí ke zboží přikládat žádné doklady

     V procesu vyplňování údajů potřebných k vyřízení reklamace má zákazník možnost zvolit si zaslání reklamovaného zboží zpětnou zásilkou prostřednictvím smluvních dopravců. V případě využití této služby je zákazníkovi zaslán štítek, který po vytištění nalepí na balík a ten předá smluvnímu dopravci dle zaslaných pokynů. Vzhledem k tomu, že k poškození může dojít i během přepravy zboží zpět do e-shopu, doporučujeme mít zdokumentovaný balík pro případné řešení reklamace zpětné přepravy, anebo balík pojistit proti poškození. Doba opravy je maximálně 30 dnů ode dne přijetí zboží do opravy. V případě nenalezení či neuvedení popisované závady bude účtován poplatek za test.

 1. Vrácení zboží

     Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (nenakupoval na IČ § 1829 zákoníku č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník), má právo od kupní smlouvy odstoupit. Zboží je možné vrátit po vyzkoušení do 14 dnů, bez udání důvodu. V takovém případě bude toto zboží přijato za následujících podmínek:

 • zboží bude nepoškozené, funkční a v původních obalech včetně návodů k použití a jeho stav bude umožňovat další prodej.  Pokud zákazník nevyužije systém REKLAMAČNÍK, tak ke zboží přiloží kopii Dodacího listu, Daňového dokladu a Odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor od nás obdržel jako přílohu emailu potvrzujícího zaevidování objednávky
 • zákazník, který využije systém REKLAMAČNÍK, tak po stisknutí níže uvedeného tlačítka "Začít vrácení" ve widgetu "Nové vrácení" vyplní všechny potřebné údaje a pokud dojde ke ztotožnění vraceného zboží systémem REKLAMAČNÍK s příslušnou objednávkou, není třeba zasílat nám žádný doklad potvrzují zakoupení zboží v našem obchodě, ani Odstoupení od kupní smlouvy. 

V procesu vyplňování údajů potřebných k vyřízení vratky má zákazník možnost zvolit si zaslání vraceného zboží zpětnou zásilkou prostřednictvím smluvních dopravců. V případě využití této služby je zákazníkovi zaslán štítek, který po vytištění nalepí na balík a ten předá smluvnímu dopravci dle zaslaných pokynů. Vzhledem k tomu, že může dojít k poškození vraceného zboží i během jeho přepravy zpět do e-shopu, doporučujeme mít zdokumentovaný balík pro případné řešení reklamace zpětné přepravy, anebo balík pojistit proti poškození.

 1. Záruční list

     U záručního listu není při zaslání zboží vyplněno datum a razítko prodejce. Je to z důvodu, že záruční list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od dopravce. V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, zašlete záruční list k následnému vyplnění na naši adresu. Vyplněný a potvrzený záruční list Vám bude doručen zpět. K některým výrobkům výrobce záruční list nepřikládá, v tomto případě slouží jako záruční list dodací list.

 1. Práva plynoucí ze záruky

     Spotřebitel při uplatnění záruky má:

-

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

-

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

     V případě výměny zboží za nový kus získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců, v případě výměny za kus použitý - záruka pokračuje v běhu od nákupu původního kusu. Pokud nebude kupující s přístupem týkajícím se opravy spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemně) a prodávající sjedná okamžitou nápravu.

 1. Vyřízení reklamace

     Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího, kam lze reklamovaný výrobek zaslat poštou, nebo prostřednictvím doručovací společnosti s využitím zpětné dopravy, anebo jej lze doručit osobně. Před osobním doručením žádáme o podání informace o termínu předání zboží na naši emailovou adresu: eshop@tzk-sro.cz, nebo na tel. č. (+420) 605760679.  Adresa provozovny je TZK, s. r. o., Gen. A. Sochora 2077, 288 02 Nymburk, Česká republika, tel.: (+420) 605 760 679. Zásilky zaslané "NA DOBÍRKU" nepřebíráme. Při zasílání výrobku k opravě poštou nebo přepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Vzhledem k tomu, že může dojít k poškození reklamovaného zboží i během jeho přepravy zpět do e-shopu, doporučujeme mít zdokumentovaný balík pro případné řešení reklamace zpětné přepravy, anebo balík pojistit proti poškození. Zásilku označí kupující slovem "REKLAMACE". Po přijetí zásilky bude výrobek předán k vyřízení reklamace. Po řádném vyřízení reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu nebo kupující bude vyzván k převzetí opraveného zboží. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží prodejci. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 1. Závěrečná ustanovení

     Tento reklamační řád nabývá účinnosti 12. března 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

REKLAMAČNÍ LIST