Obchodní podmínky

obchodní společnosti

TZK s.r.o.

se sídlem v Sadské, ul. Na Valech 584, PSČ 289 12

identifikační číslo: 27362671

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108482

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

https://www.tzk-sro.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy / licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TZK s.r.o, IČ 27362671, DIČ CZ27362671, se sídlem v Sadské, ul. Na Valech 584, PSČ 289 12, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 108482 u rejstříkového soudu v Praze (dále jen "TZK s. r. o." nebo "Prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "Kupující"). 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí zákonem stanovená pravidla pro podnikatele.

1.2.    Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád nacházející se na stránkách obchodu v sekci Reklamace a vrácení a Ceník dopravného nacházející se na stránkách obchodu v sekci Doprava a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky. 

1.3.     Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce obchodu společnosti TZK s. r. o, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, ad. smluvních partnerů, nebo společnosti TZK s. r. o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.4.     Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující po převzetí zboží, nebo služby, a nebo peněžního plnění, podle toho, co nastane dřív, taky na zadanou emailovou adresu.

 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2.2.      Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám.

3.2.     Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3.3.     Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4.     Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit zboží, jeho množství a údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.5.     Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

3.6.     V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.7.     Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.8.     V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 

 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

4.1.      Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

4.2.     Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3.     V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v sekci Doprava.

4.4.     Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

4.5.     Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze i v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako Spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.2.     Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

5.3.     Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5.4.     Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující buďto odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, anebo tuto skutečnost v uvedené lhůtě oznámit prodávajícímu prostřednictvím systému RETINO.

5.5.     Pro usnadnění vyřizování vrácení zboží, nebo reklamací využívá Prodávající systém RETINO, který kupujícího velice snadno provede celým procesem od oznámení úmyslu zboží vrátit, nebo reklamovat, včetně vyhotovení potřebných dokladů. Stačí jedno klepnutí na odpovídající pole na stránce Reklamace a vrácení a vyplnění několika doplňujících informací a je vše vyřízeno. Dokonce si Kupující může k zaslání zboží zpět objednat dopravu. Pokud dojde ke ztotožnění reklamovaného, nebo vraceného zboží systémem RETINO s příslušnou objednávkou, není třeba zasílat Prodávajícímu žádný doklad potvrzující zakoupení zboží v e-shopu, ani Reklamační protokol, nebo Odstoupení od kupní smlouvy.  Všechny potřebné doklady budou systémem na základě spárování s příslušnou objednávkou a doplňujícími informacemi, které uvede Kupující v systému RETINO, vyhotoveny automaticky. Pokud se však rozhodne, že nechce použít nabízený systém RETINO, postačí, když bude Prodávajícího informovat písemně na emailové adrese: eshop@tzk-sro.cz, nebo telefonicky na čísle +420 605 760 679, kde mu Prodávající podá informace, jak dále postupovat. Je potřeba doložit nákup zboží a termín nákupu Daňovým dokladem, popř. i dodacím listem a přiložit Reklamační protokol v případě reklamace, nebo Odstoupení od kupní smlouvy v případě vrácení zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy a pro reklamaci Reklamační protokol poskytované prodávajícím ve spodní části těchto Obchodních podmínek. Vyplněné formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, nebo reklamaci zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Toto neplatí při využití aktivního formuláře RETINO. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

5.6.     Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.7.     Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně po předání vraceného zboží, nejpozději však do 14 dnů od převzetí a překontrolování vráceného zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem jakým Kupující za zboží zaplatil. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.8.     Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.9.     Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá.

5.10.     Zboží musí vrátit Kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.11.     Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze i v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod). Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Objednané zboží je dodáváno v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. K ceně zboží je připočítáno přepravné a balné. Při zasílání zboží na dobírku se k ceně za dopravu ještě připočítává doběrečné. U objednávek nad 5tis. Kč (250,- €, 70.305,- Ft, 880,- Zł) je doprava zdarma. Maximální výše dobírky (max. COD) = 20.000,- Kč, 700,- EUR, 3.000,- Zł, 220.000,- FT.

            Zboží s označením "Skladem" - expeduje se zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky do systému (v případě prodlení je zákazník o této skutečnosti informován).

            Zboží s označením "Do 3 p. dnů" - zpravidla bývá předáno k přepravě do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky do systému (v případě prodlení ze strany výrobce, nebo dodavatele s dodávkou je zákazník o této skutečnosti informován).

            Zboží s označením "Na cestě" - zpravidla bývá předáno k přepravě do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky do systému (v případě prodlení ze strany výrobce, nebo dodavatele s dodávkou je zákazník o této skutečnosti informován).

            Zboží s označením "Externí sklad" - zpravidla bývá předáno k přepravě do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky do systému (v případě prodlení ze strany výrobce, nebo dodavatele s dodávkou je zákazník o této skutečnosti informován).

            Zboží s označením "Na objednání“ – bývá předáno k přepravě nejpozději do 30 dnů od přijetí objednávky do systému (v případě prodlení ze strany výrobce, nebo dodavatele s dodávkou je zákazník o této skutečnosti informován).

           

             Zboží s označením "Neznámá dostupnost" - není u nás skladem, zpravidla není skladem ani u dodavatele a čeká se na jeho dodání od výrobce. Může se jednat i o doprodej již nevyráběného zboží ze skladových zásob dodavatele. U doprodeje skladových zásob dodavatele je třeba nejprve učinit dotaz na dostupnost požadovaného množství zboží. Zboží ze skladu dodavatele bývá předáno dopravci k doručení zákazníkovi do 3 pracovních dnů. Doba dodání zboží od výrobce do našeho skladu může být různá a může se v průběhu čekací doby měnit. Po dodání zboží do skladu dodavatele je v našem systému převedeno do stavu "Na cestě" a dle toho je možná výše uvedená dodací lhůta.

          Zboží s označením "Vyprodáno" – toto zboží již nelze objednat.

          Uvedené termíny jsou nejdelšími časovými úseky pro vyřízení objednávky s příslušným označením dostupnosti zboží. Zboží může být odesláno v kratším termínu, než je zde uvedeno.

         V případě, že nebude ze strany prodávajícího dodržen výše uvedený termín pro expedici objednaného zboží, bude Kupující o této skutečnosti informován emailem na adresu uvedenou jako kontaktní v objednávce. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je Kupující povinen na tomto místě převzít zboží při dodání. 

 6.2.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.:
  • 2801653318/2010 v Kč,
  • 2101715637/2010 v Euro,
  • 2901715643/2010 v PLN,
  • 2101715645/2010 v HUF, vedených u FIO banky a. s.,
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate,
 • bezhotovostně zrychleným převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate,
 • dobírkou v hotovosti, nebo platební kartou při předání zboží dle dispozic dopravce,
 • dobírkou v hotovosti, nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek dle dispozic dopravce.

On-line platby pro prodávajívcího zajišťuje Platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadá Kupující číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najde v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak bude Kupující nejspíš požádán o zadání číselného kódu, který obdrží SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate přesměruje Kupujícího do jeho internetového bankovnictví, kam se přihlásí jako obvykle a zde potvrdí už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby bude přesměrován zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, a tak bude Prodávající bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

6.3.     Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.4.     V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.5.     V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

6.6.     V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6.7.     Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6.8.     Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

6.9.     Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

6.10.     Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

6.11.     Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.12.     Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.13.     Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.14.     Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

6.15.     Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

6.16.     Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6.17       Digitální distribuce - Digital Download, nebo digitální produkt označuje takový produkt, který je distribuován pouze elektronicky (zejména e-mailem, odkazem ke stažení, atd.) a nezakládá nárok na dodání fyzických nosičů. Po úhradě kupní ceny je kupujícímu zpravidla na jím uvedený e-mail odeslán digitální produkt, který může zahrnovat: 

 • aktivační klíč pro aktivaci produktu v systému třetí strany,
 • odkaz pro jednorázové stažení souborů a následnou instalaci produktu. 

Doručení digitálního produktu kupujícímu na zadaný e-mail zakládá domněnku rozbalení

zboží, kdy je porušen původní obal dle ust. § 1837 písm. h) Občanského zákoníku.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.      Povinnosti z vadného plnění má Prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.3.     Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže Kupující vadné zboží užívat.

7.4.     Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil.

7.5.     V případě výskytu vady může Kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

7.6.     Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

7.7.     Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.8.     U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.9.     Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.10.    Při uplatnění reklamace je Kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.11.    Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.12.    Pokud Prodávající prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není Prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

7.13.    Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

7.14.    Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.15.    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.16.    Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.17.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.18.    V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

7.19.    Volbu způsobu reklamace má Kupující.

7.20.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.21.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.  

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@tzk-sro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. DOPORUČENÍ

9.1.    Jakákoliv doporučení nebo součinnost poskytnutá prodávajícím ve vztahu k účelu, návrhu, použití nebo provozu zboží se nevykládají jako výslovná či implikovaná prohlášení nebo záruky jakéhokoliv druhu a tyto informace Kupující přijímá na své vlastní riziko, a aniž by mu vznikla jakákoliv povinnost nebo odpovědnost vůči prodávajícímu. Je výlučnou odpovědností kupujícího určit vhodnost zboží k použití v aplikaci (aplikacích) kupujícího. Skutečnost, že Prodávající neučiní doporučení, nezakládá žádnou odpovědnost vůči prodávajícímu.

 1. ZÁKONY

10.1.    Kupující bude dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení jakéhokoliv příslušného státního orgánu jakékoliv země, upravující dovoz nebo vývoz zboží poskytovaného prodávajícím, a obstará si všechna nezbytná dovozní/vývozní povolení v souvislosti s následným dovozem, vývozem, opětovným vývozem, převodem a užitím veškerého zboží, technologií a softwaru koupeného, licencovaného a obdrženého od prodávajícího. Pokud není vzájemně písemně dohodnuto jinak, Kupující souhlasí s tím, že nebude zboží používat v souvislosti s jakoukoliv činností, která zahrnuje jaderné štěpení nebo jadernou fúzi, užití jakéhokoliv jaderného materiálu nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo manipulaci s nimi. Zboží a služby dodané prodávajícím podle tohoto dokumentu budou vyrobeny a dodány v souladu se všemi zákony a předpisy platnými v České republice. Kupující potvrzuje, že zajistí, aby bylo veškeré zboží řádně nainstalováno a užíváno v souladu s platnými předpisy a zejména s částí pátou Zákoníku práce, a Kupující odškodní prodávajícího za jakékoliv náklady, nároky, žaloby nebo odpovědnost za škodu, která vyplývá z těchto právních předpisů, nebo která jinak vyplývá z dodávky zboží kupujícím nebo z použití zboží jinými osobami.

 1. VYLOUČENÍ ZAPOČTENÍ

11.1.     Kupující není oprávněn započíst žádnou fakturovanou částku proti jakékoliv částce, kterou má, nebo v budoucnosti bude muset uhradit Prodávající kupujícímu nebo jeho přidruženým společnostem. 

 1. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU

12.1    Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách zajistí Prodávající zpětný odběr použitého elektrozařízení, baterií, akumulátorů, obalového materiálu a výplní určených k ekologické likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Pro bližší informace ohledně zpětného odběru zboží má Kupující rovněž možnost telefonicky kontaktovat infolinku prodávajícího dostupnou na telefonním čísle +420 605 760 679, nebo na emailu eshop@tzk-sro.cz.

12.2.     Kupující má možnost odevzdat použité elektrozařízení a materiály dle čl. 12.1. na adrese provozovny Prodávajícího: TZK s.r.o., Sadská, ul. Na Valech 584, PSČ 289 12. Kupující informuje Prodávajícího o zamýšleném odevzdání elektrozařízení, přepravních obalů a výplní v průběhu online objednávky nového zboží tak, že zapíše do poznámky k objednávce v objednávkovém formuláři požadovaný zpětný odběr a pro dopravu zboží zvolí takového dopravce, který takovou službu nabízí. V případě, že nedojde k nákupu nového zařízení, může kupující na vlastní náklady zaslat výše uvedené materiály na adresu provozovny, nebo si vyžádat u prodávajícího zajištění zpětné zásilky.

12.3.     Kupující má rovněž možnost odevzdat elektrozařízení, baterie, akumulátory, obalový materiál i výplně na jiných místech k tomu určených v příslušné obci nebo u jiných osob s povolením pro zpětný odběr takových materiálů. Elektrozařízení, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládány výhradně na místech k tomu určených. Uvedená zařízení, která se stala odpadem, mohou být dále využita k výrobě nových zařízení. Nebezpečné látky obsažené v elektrozařízeních mohou mít negativní vliv na životní prostředí či lidské zdraví, proto je nutné je vždy nechat zlikvidovat osobou odborně způsobilou k nakládání s odpady, nebo je předat takové osobě k využití odpadu:

Ecobat 

 

 

Elektrowin 

 

12.4.     Prodávající není povinen odebrat elektrozařízení, které je nekompletní. Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci. 

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

13.1.      Pro tyto všeobecné podmínky je rozhodné české právo, kromě ustanovení tohoto práva o kolizních normách. Tyto všeobecné podmínky jsou vyloučeny z Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následného dokumentu. Výhradní příslušnost rozhodnout jakýkoliv spor týkající se těchto všeobecných podmínek mají české soudy. 

 1. ODŠKODNĚNÍ

14.1.       Kupující odškodní prodávajícího za veškeré náklady a škody, včetně právních honorářů, které vzniknou prodávajícímu v důsledku porušení těchto všeobecných podmínek kupujícím. 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1.       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

15.2.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Zásad práce s osobními údaji

15.3.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

15.4.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajích.

15.5.       Zpracováním osobních údajů kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osob podílejících se na zpracování zákonem stanovených dat, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

15.6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

15.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

15.8.       V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

15.9.       Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

16.1.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

16.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

16.3.     Spokojenost kupujících s nákupem zjišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty kupujícím zasílá pokaždé, když u něho nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků provádí Prodávající na základě jeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti nakupujících s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení Prodávajícího, využívá zpracovatele, kterými jsou provozovatelé portálů Heureka.cz a Seznam.cz; těmto pro tyto účely může Prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje Kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků může Kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky Kupujícího mu dotazník nebude Prodávající dále zasílat. 

 1. DORUČOVÁNÍ

17.1.       Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

17.2.     Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

18.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

18.2.     Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

18.3.     Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

18.4.     Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

18.5.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování TZK s.r.o., Na Valech 584, 289 12 Sadská, adresa elektronické pošty eshop@tzk-sro.cz, telefon (+420) 605 760 679. 

V Sadské dne 1.3.2022

Scan

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář k odstoupení od Kupní smlouvy 

REKLAMAČNÍ LIST

Obchodní podmínky platné od 1.8.2020 do 31.3.2022

Obchodní podmínky platné od 1.3.2020 do 31.7.2020

Obchodní podmínky platné od 1.5.2018 do 29.2.2020